NIEUW!

Op deze pagina vind je mijn allernieuwste werk: korte filmpjes waarin ik de beelden combineer met zelf geschreven en gesproken Friese tekst, mijn 'Memmetaal'.

 

Een rode draad in mijn werk zou je het eeuwige Menselijk Tekort kunnen noemen. En zoals met alles probeer ik hiermee te spelen. Soms licht. Soms zwaar. Soms er tussenin. Het is maar net welke kant het materiaal en ik elkaar opsturen. 


LEAVE ELEANOR (100X200CM)

 

Liz dy mar del Leave Eleanor

Doch dyn eagen mar ticht

Dyn riz sil nea tikje op it marmer

Dyn trouwjurk blieuwt foar altyd dream

Dyn gref is foar gjin mins te fynen, 

Mar lokkich skreaun Father McCartney

Syn allerallerallermoaiste foar dy 

En foar iensumens yn eltsenien fan ú

Liz dy mar del Leave Eleanor

Do hast it iiwige Skjin.

 


KASTIELFEEST (70x140)

 

Oan it slot fan it kastielfeest

Fleane de ljochten fan ferline

Oer de kronkelwyte slangehûd

Die, te tin foar gif fan wurden,

‘n Ingel yn’e poriën bewarret.

Har skaad is hja al tiiden kwyt

Ferlen yn it sûgjende rioal

Fan mieningen sunder it ferstân

Om elkoar te ferstean.

 

 


HEIT PERPETUUM (70x140cm)

 

Op'e rane fan it tinken

Yn'e tempel fan'e twiifel

Krupt Heit Perpetuum it dak op.

En del. En op. En del.

Sjocht de poaten los fan har haldfest.

Hald fest! Hald fest!

Hald fest dit byld!

En dan... troch it raam fan fjoerwurk

Flitst alles op har plak

En moat Heit Perpetuum

Syn nye tempel sykje.

 


SERIE: TWO BIG FOR US (35X70CM)


TEFOLLE

TEKOART

TENEI

TEBEK

TEGEARRE